News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม “คาร์เนชัน แจกจริง แจกหนัก แจกถึงใจ”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชัน แจกจริง แจกหนัก แจกถึงใจ”
 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ทวีเจริญ 2502 จำกัด (สาขาที่ 0002)
 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ลักขณา ศรีทองคำ

081-1568XXX

จังหวัดจันทบุรี

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ เพ็ญพักตร์ โตคงเมือง

097-1271XXX

จังหวัดจันทบุรี

2

คุณ ราตรี วงค์ยะสา

097-2154XXX

จังหวัดจันทบุรี

3

คุณ เทวินทร์ ประคองกูล

098-3699XXX

จังหวัดจันทบุรี

4

คุณ อัสนี ศรีม่วง

084-9831XXX

จังหวัดจันทบุรี

5

คุณ จรูญลักษณ์ กิตติศาสตรา

039-431XXX

จังหวัดจันทบุรี

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ชุชณะ เพ็ชร์ภักดิ์

087-8875XXX

จังหวัดจันทบุรี

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ภัทรานิษฐ์ ดีธนาศิริพงศ์

081-9709XXX

กรุงเทพมหานคร

2

คุณ สมพล ศรีปลัด

086-1539XXX

จังหวัดจันทบุรี

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ซีเอส พาร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ณัฐวรรธน์ นาคทอง

063-5494XXX

จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ บุญมี อ่วมน้อย

061-4405XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

2

คุณ จิตตวรรณ ตระกูลปาน

098-3588XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

3

คุณ ผ่องพรรณ ตุงคะสมัคร

085-1705XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

4

คุณ วิภาดา ครีคำขลิบ

065-5680XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

5

คุณ อานนท์ ทาจำปา

086-8440XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

 

โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :            ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ยศวดี บังอาจ

094-3127XXX

จังหวัดอ่างทอง

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ นัยน์ปภัค พิพัฒน์จรัส

081-5877XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

2

คุณ ปุณยาพร เณรน้อย

094-6602XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขาที่ 0006)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อุทัย พลนาค

083-4846XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ นพวรรณ มูลเขียน

064-1754XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

2

คุณ ศิริรักษ์ พุฒเนียม

062-8599XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

3

คุณ ศศิวิมล วรัญแก้ว

086-3728XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

4

คุณ มงคล จันทร์คิด

089-9605XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

5

คุณ ลัดดา กำมาทอง

081-7749XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สิริพร ดอนม่วง

098-1903XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อัญชลี บุญพรหม

081-9725XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

2

คุณ ณัฎฐ์ปกชกร แก้วเกิด

092-4319XXX

จังหวัดพิษณุโลก

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ค้าขายมั่งมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วีรศักดิ์ เชื้อข้าวช้อน

081-0258XXX

จังหวัดเชียงราย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อุดมลักษณ์ ลีลาวติชร

081-9501XXX

จังหวัดพะเยา

2

คุณ ชัยยะพล ศักดิ์สง

083-1576XXX

จังหวัดพะเยา

3

คุณ นันทวัน ก๋าซ้อน

088-2336XXX

จังหวัดเชียงราย

4

คุณ กันยา ไพเราะ

088-2241XXX

จังหวัดเชียงราย

5

คุณ วรภัทร์ ศรีชัย

095-6814XXX

จังหวัดพะเยา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จุฑารัตน์ มุสปัญญา

095-3435XXX

จังหวัดพะเยา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จุติพร องค์วรรณ

093-9354XXX

จังหวัดพะเยา

2

คุณ วุฒิพงษ์ ละม้าย

063-7799XXX

จังหวัดพะเยา

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด (สาขาที่ 0006)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ โสภิตรา ไชยวงศ์

083-5775XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ผ่องพรรณ มณีรัตน์

095-3838XXX

จังหวัดลำพูน

2

คุณ เดือนเพ็ญ บุญศรีตัน

089-7008XXX

จังหวัดลำพูน

3

คุณ ชัยนคร สีมา

084-6177XXX

จังหวัดลำพูน

4

คุณ จำนงจิต ชัยวุฒิ

085-6230XXX

จังหวัดลำพูน

5

คุณ สายทอง พัฒนพิชัย

083-9479XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ทัศวรรณ ปินตาธรรม

087-1876XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ศรีพรรณ เป็งเรือน

064-4634XXX

จังหวัดลำพูน

2

คุณ รัตนพงศ์ บุญศิริ

063-4255XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ บุญเรือง อังคะศรี

081-9085XXX

จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ปรียา อยู่ศรี

084-2395XXX

จังหวัดนครราชสีมา

2

คุณ ชณิสรา บุบผาดา

063-9935XXX

จังหวัดนครราชสีมา

3

คุณ ดวงฤทัย ชัยพิเดช

090-9249XXX

จังหวัดขอนแก่น

4

คุณ ชาลี วงษ์เถลียง

085-7344XXX

จังหวัดนครราชสีมา

5

คุณ ศุภกานต์ ด้วงกระโทก

064-0960XXX

จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ชลันธร ห้ำพิมาย

064-0809XXX

จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จิณห์จุฑาภา ลิ้มสุวรรณ

088-5838XXX

จังหวัดนครราชสีมา

2

คุณ ยุทธนา จับสีสุก

087-2463XXX

จังหวัดนครราชสีมา

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ท็อปเวิลด์(2014) จำกัด (สาขาที่ 0002)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ชัญญาเรศ ดวงพิมพ์

082-4664XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ธนพล พรมแพง

089-5774XXX

จังหวัดอุดรธานี

2

คุณ ธวัชชัย จันทร์นวล

082-2490XXX

จังหวัดอุดรธานี

3

คุณ ชญาภา ใจเสรี

090-9965XXX

จังหวัดอุดรธานี

4

คุณ ธนาเศรษฐ์ ลีนะดำรงพัฒน์

094-7987XXX

กรุงเทพมหานคร

5

คุณ สุพัตรา รักษาบุญ

082-2327XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อรการ ชูประสิทธิ์

082-6497XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สุจินดา จำสวัสดิ์

080-0751XXX

จังหวัดสกลนคร

2

คุณ กฤชสร พรหมภักดี

084-2249XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท พรทวีดอนขม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ธนสร ธนโชติธารี

088-3373XXX

จังหวัดหนองคาย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สิริชภา สอนจันทร์

083-0186XXX

จังหวัดอุดรธานี

2

คุณ ณฤวรรณ ลายคำ

095-5397XXX

จังหวัดอุดรธานี

3

คุณ สุปราณี โคตรชมภู

082-7430XXX

จังหวัดหนองคาย

4

คุณ กิตติยา เข็มพรมมา

087-2283XXX

จังหวัดหนองคาย

5

คุณ ปัญญา ใจมั่น

098-2218XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วัฒน จันทาเกษ

080-7661XXX

จังหวัดหนองคาย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ทองสุข เพ็งวงค์

081-2646XXX

จังหวัดอุดรธานี

2

คุณ สาธิดา แก้วกำ

093-0929XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

รายชื่อผู้โชคดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ศรมล โคตรโสภา

065-3294XXX

จังหวัดเลย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วรรณศิริ อุตสาหะสุข

086-8529XXX

จังหวัดเลย

2

คุณ สุวรรณา จำปาหอม

088-5640XXX

จังหวัดหนองบัวลำภู

3

คุณ ตีรนิช มหาวรากร

085-6666XXX

จังหวัดเลย

4

คุณ ฉัตรวิไล ศรีบุตรตา

085-4632XXX

จังหวัดเลย

5

คุณ ธัญธร อังวราวงศ์

089-8432XXX

จังหวัดเลย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ทวีกรณ์ พนมเริงศักดิ์

085-9874XXX

จังหวัดเลย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อลัน กุ่มแก้ว

089-2545XXX

จังหวัดเลย

2

คุณ สุพัตรา เชื้อบุญมี

082-8550XXX

จังหวัดเลย

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สาขาที่ 0001)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วโรดม ปรียวาณิชย์

081-5351XXX

จังหวัดกระบี่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ รลิน มุคุระ

086-7950XXX

จังหวัดกระบี่

2

คุณ มานะสิทธิ์ แซ่ท้าว

082-1436XXX

จังหวัดกระบี่

3

คุณ ดุษฎี บัวเงิน

084-3088XXX

จังหวัดกระบี่

4

คุณ จินตนา จำเกิด

094-4863XXX

จังหวัดกระบี่

5

คุณ ร่อฉ๊ะ สัตย์จิตร

086-2836XXX

จังหวัดกระบี่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สัญญา จินดาพงษ์

093-5893XXX

จังหวัดกระบี่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ เรวดี ศิริพันธ์

099-3046XXX

จังหวัดกระบี่

2

คุณ ฐิติพงศ์ แก้วยี

094-2307XXX

จังหวัดกระบี่

 

 

รายชื่อผู้โชคดี ร้านเมเปิ้ล ชาไข่มุก

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ถนัด วงษา

095-4463XXX

จังหวัดเชียงราย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ศิริรัตน์ ใจแก้ว

094-0782XXX

จังหวัดเชียงราย

2

คุณ ณัฏฐ์ฑิตา ทิพย์มลทา

085-9212XXX

จังหวัดเชียงราย

3

คุณ ณรงค์ฤทธิ์ นิสัยเลิศ

098-8143XXX

จังหวัดเชียงราย

4

คุณ จรรยาลักษณ์ แก้วหิรัญ

096-2543XXX

จังหวัดเชียงราย

5

คุณ รัชนุช ยารังษี

096-0988XXX

จังหวัดเชียงราย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จิรัชญา ยะเกี๋ยง

096-1546XXX

จังหวัดเชียงราย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อักษราภัค ปันติ

086-9143XXX

จังหวัดเชียงราย

2

คุณ จันทร์ ใจสุทธิ

086-9176XXX

จังหวัดเชียงราย

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ณัฐ ชานม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อัษฎายุ คำพิวา

085-5370XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สุธินี สุภาผาบ

091-8527XXX

จังหวัดลำพูน

2

คุณ นิศา เหล่ายานะ

093-3177XXX

จังหวัดลำพูน

3

คุณ สุรัตน์ ปราโมทย์กมล

063-2303XXX

จังหวัดลำพูน

4

คุณ ดวงเนตร ปัญทิพย์

093-2490XXX

จังหวัดเชียงราย

5

คุณ อธิชศรานต์ ศรีไม้รัตน์

083-5812XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ รัตนา ขันนารัตน์

088-4082XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สิริรัญญา สามารถ

094-5624XXX

จังหวัดลำพูน

2

คุณ ไพโรจน์ ชินรัตน์

083-9409XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ถุงแก้ว(ลำพูน) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ เกตุแก้ว เตจ๊ะสา

093-2394XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อรณี ริยะธง

090-1145XXX

จังหวัดลำพูน

2

คุณ สุพรรณี วรรณกาศ

093-2451XXX

จังหวัดลำพูน

3

คุณ พัชราภรณ์ เพกลาง

091-8519XXX

จังหวัดลำพูน

4

คุณ นุสรา กันทาพันธ์

083-3224XXX

จังหวัดลำพูน

5

คุณ พรรณิภา ตั๋นวัน

096-6949XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จตุรพร บุญมั่น

084-6423XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วิลาวัลย์ ชัยยา

087-6598XXX

จังหวัดลำพูน

2

คุณ พรรณวิภา บูรณสิงห์

095-2429XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

รายชื่อผู้โชคดี ร้าน โชคอุดมทรัพย์ (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ พุทธิเดช ฉายจรุง

089-7599XXX

จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ พิชญ์สิณี อุ่นปัญญา

093-2711XXX

จังหวัดเชียงใหม่

2

คุณ สายฝน พรหมมะ

094-9465XXX

จังหวัดเชียงใหม่

3

คุณ อิสเบล ใหม่พรหม

085-0719XXX

จังหวัดเชียงใหม่

4

คุณ ปิยพันธุ์ วงค์แพร

081-7247XXX

จังหวัดเชียงใหม่

5

คุณ สุพล ตุ่นจี้

085-8693XXX

จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ศิริเพ็ญ คงดี

093-9730XXX

จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วรรณา นามปวน

082-3889XXX

จังหวัดเชียงใหม่

2

คุณ ศิลป์ชัย จาวิจิตร

061-3641XXX

จังหวัดน่าน

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ส.สมชายพลาสติก จำกัด (สาขาที่ 00001)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อัจฉราพรรณ นันยบุตร

086-9108XXX

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ คมสัน ยงคำ

065-4353XXX

จังหวัดเชียงใหม่

2

คุณ ปราณี หม่อมแก้ว

081-9602XXX

จังหวัดเชียงใหม่

3

คุณ จักรพันธ์ บุญภา

081-2391XXX

จังหวัดเชียงใหม่

4

คุณ มาณิสา วงค์ปัติย์

080-7378XXX

จังหวัดเชียงใหม่

5

คุณ นราดล แก้วก๋อง

061-1159XXX

จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อำไพ คำลือ

085-6219XXX

จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ฐิติรัตน์ ปาปัน

081-9611XXX

จังหวัดเชียงใหม่

2

คุณ ฉายทอง ไชยลำปาง

082-1646XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

รายชื่อผู้โชคดี ร้านสมัคร

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ไชนะ สานเลมะ

063-591XXX

จังหวัดนราธิวาส

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ซูไวดา รูณูดอรอฮิง

061-0891XXX

จังหวัดนราธิวาส

2

คุณ ฟารีดาร์ เจ๊ะและ

084-4579XXX

จังหวัดนราธิวาส

3

คุณ ซูรียานี ยูโซะ

086-3298XXX

จังหวัดนราธิวาส

4

คุณ อาซือเร๊าะ กายูคละ

084-5240XXX

จังหวัดนราธิวาส

5

คุณ บาซิลีน อับดุลฮาดี

087-2872XXX

จังหวัดนราธิวาส

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ นูรธายาดี กาแบ

082-2663XXX

จังหวัดนราธิวาส

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จิราภา กันทาสีหวัน

090-1755XXX

จังหวัดนราธิวาส

2

คุณ ประชา หะสาเมาะ

084-6338XXX

จังหวัดนราธิวาส

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สมชาย อินสุวรรณโณ

089-2931XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ณัฐธยา บุญพันธ์

093-5832XXX

จังหวัดสงขลา

2

คุณ อมรา ปิ่นชูทอง

093-5848XXX

จังหวัดสงขลา

3

คุณ กานดา พร้อมมูล

065-4232XXX

จังหวัดสงขลา

4

คุณ วริศทนนท์ โกไศยกานนท์

091-4546XXX

จังหวัดสงขลา

5

คุณ เพ็ญพร หมู่สันติสุข

089-7347XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ปิยนุช กิตติพลภูวรักษ์

083-2494XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วิลาวรรณ มุสิกรักษ์

062-6356XXX

จังหวัดสงขลา

2

คุณ วรางคนา หนูขวัญ

082-2637XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ดี.โอ.เอ็ม 2018 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อำพล สันหมุด

098-0437XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ มลฤทัย เต็มปล้อง

080-1402XXX

จังหวัดสงขลา

2

คุณ จันทร์จิรา ธรรมโชตัง

091-8485XXX

จังหวัดสงขลา

3

คุณ นพรัตน์ หนิมุสา

089-4661XXX

จังหวัดสงขลา

4

คุณ เอกลักษณ์ เสื้อจอม

065-1030XXX

จังหวัดสงขลา

5

คุณ พัฒน์นรี วระศรี

082-4287XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อัสมา สมาแอ

086-3654XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อิคลัซ เขียดนุ้ย

084-3952XXX

จังหวัดสงขลา

2

คุณ อิงณภัสร์ จันทงค์

061-8955XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท หยก เทรดดิ้ง(หาดใหญ่) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ศักรินทร์ แซ่ชิ้น

086-6922XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ศิริลักษณ์ ดำโรม

094-9750XXX

จังหวัดสงขลา

2

คุณ อินธรณ์ ชูจันทร์

097-5354XXX

จังหวัดสงขลา

3

คุณ คุณกร กิตติสุภารัตน์

094-6398XXX

จังหวัดสงขลา

4

คุณ ณรงค์ชัย ชีววิศิษฐ์กุล

081-0996XXX

จังหวัดสงขลา

5

คุณ ไตรเทพ ชัยประภา

081-1272XXX

จังหวัดพัทลุง

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ รัชนา แก้วหัสบงค์

098-3562XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สิริญา นุชคง

083-5010XXX

จังหวัดสงขลา

2

คุณ ถนอมสิน ไตรจันทร์

098-0137XXX

จังหวัดสงขลา

 

 

รายชื่อผู้โชคดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสซี เบเกอร์ ช็อป (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สุดารัตน์ ชื่นพิมล

065-4103XXX

จังหวัดชุมพร

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ปราโมท ประสานเมต

065-3242XXX

จังหวัดชุมพร

2

คุณ นราชัย สุพรรณดิษฐ์

085-7944XXX

จังหวัดชุมพร

3

คุณ จรัลยา มังรัตน์

081-9560XXX

จังหวัดชุมพร

4

คุณ วัลลภา แซ่ตั้ง

087-2663XXX

จังหวัดชุมพร

5

คุณ ปริศนา หมวดตอง

061-2340XXX

จังหวัดชุมพร

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ทิวาภรณ์ รัตนทองมา

084-5628XXX

จังหวัดชุมพร

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ มานิตา แซ่โค้ว

089-5296XXX

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2

คุณ ฐานันดร์ ศักดิ์แสง

098-6699XXX

จังหวัดชุมพร

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ตั้งยงกิจ จำกัด (สาขาที่ 00001)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ธนภรณ์ สัมปนุสสรณ์

092-2767XXX

จังหวัดปทุมธานี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ รัชนก แสงงาม

065-5620XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

2

คุณ อมรพรรณ เมธบุตร

095-6055XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

3

คุณ พิทยา บุญบรรต

088-5990XXX

จังหวัดสุรินทร์

4

คุณ วงเดือน โชจิ้งหรีด

082-3605XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

5

คุณ จิดาภา วิวาสุข

090-8958XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สุจิตรา ขาวงาม

083-0969XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ กุลณัฐฌา เตือนใจตน

089-2864XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

2

คุณ ณัฏฐภัทร สุวรรณชาตรี

082-9498XXX

จังหวัดสตูล

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ไจแอนท์เบเกอร์มาร์ท จำกัด (สาขาที่ 00001)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ นัทธ์หทัย ชะงอนรัมย์

097-9799XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ปรีชา เวชสุวรรณี

098-6184XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

2

คุณ ธนกฤต สนุกล้ำ

064-0528XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

3

คุณ บุญเงิน อุดม

086-9080XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

4

คุณ นุชจินาฎ วีระศิริรัตน์

087-2589XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

5

คุณ สุดา แหลมแจ่ม

088-6697XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ภาณุพันธ์ นิลรัตนาชาติ

088-8725XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ กานต์พิชชา นาคาธร

083-4254XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

2

คุณ วีระชัย คะโรรัมย์

098-1033XXX

จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

รายชื่อผู้โชคดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กกิม (สาขาที่ 00002)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ดาริกา บุดานัย

085-4905XXX

จังหวัดเลย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ นฤมล แสงสี

098-1494XXX

จังหวัดเลย

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ใบบุญ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ศิริพร เชื้อบุญมี

061-1515XXX

จังหวัดเลย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ กวีวรรณ์ คำแยง

095-6538XXX

จังหวัดเลย

2

คุณ รัตนากร ดาหอม

093-5203XXX

จังหวัดเลย

3

คุณ อ่อนเดือน คมจิตต์

084-9267XXX

จังหวัดเลย

4

คุณ มานิต ดิสกรัม

082-1032XXX

จังหวัดเลย

5

คุณ อภิเดช ศรีสะอาด

087-9533XXX

จังหวัดเลย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ดอกไม้ บุษบา

084-4605XXX

จังหวัดเลย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วิดาพร อุดนอก

063-2670XXX

จังหวัดเลย

2

คุณ นันท์สุภชา บุตรท้าว

092-5564XXX

จังหวัดเลย

 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชัน แจกจริง แจกหนัก แจกถึงใจ”

        

            ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด เพื่อแจ้งวัน เวลา และสถานที่รับรางวัลให้ท่านทราบอีกครั้ง ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัลตามประกาศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้) ทั้งนี้หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพิมพ์ลภัส (พิมพ์) 085-299-2262 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)

           

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

กรณีมารับด้วยตัวเอง :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

3. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด

  ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9

  สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์

 

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

5. หนังสือมอบอำนาจจากผู้โชคดี (พร้อมเซ็นต์ชื่อทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด

6. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด

  ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9

            สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์

 

หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้นต้องติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรางวัล กรุณาติดต่อคุณพิมพ์ลภัส (พิมพ์) 085-299-2262
(ติดต่อได้วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)

บทความ ที่คุณอาจสนใจ