News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม “คาร์เนชันแจกใหญ่ ถูกใจผู้ประกอบการ”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชันแจกใหญ่ ถูกใจผู้ประกอบการ”

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :          ทองคำแท่ง

มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ พิมพ์นิภา มั่นใจอารยะ

089-7212XXX

อุบลราชธานี

2

คุณ วันเพ็ญ แสงพลาย

081-2963XXX

สุพรรณบุรี

3

คุณ ศศิขรินทร์ ณ นคร

080-6246XXX

สมุทรปราการ

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :          ทองคำแท่ง

มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ณรงพล ธรรมสังวาลย์

064-1367XXX

กรุงเทพมหานคร

2

คุณ รสสุคนธ์ ศรีคำดี

085-5569XXX

กรุงเทพมหานคร

3

คุณ วีระชัย ไข่เกตุ

083-9535XXX

กำแพงเพชร

4

คุณ สมพร อ้นทา

089-6019XXX

นนทบุรี

5

คุณ อรุณรัตน์ บารเฮม

096-0620XXX

ฉะเชิงเทรา

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :          สร้อยคอทองคำ

มูลค่ารางวัลละ 20,00 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ กนกกัญจน์ กัลยาประสิทธ์

089-4000XXX

เพชรบูรณ์

2

คุณ กันย์จีรา นาคบำรุง

095-5935XXX

นครสวรรค์

3

คุณ ณัฐพงศ์ พันธ์บุตร

087-1178XXX

ฉะเชิงเทรา

4

คุณ ณัฐภัทร บุญวังแร่

064-0325XXX

พิษณุโลก

5

คุณ ทวีรัชต์ คำเสน

084-3421XXX

ชลบุรี

6

คุณ ปลายฟ้า รักความงาม

085-3891XXX

ชลบุรี

7

คุณ พิเชษฐ เซ็มมี

095-7877XXX

กรุงเทพมหานคร

8

คุณ ยุพินพรรณ ปัญญา

085-7081XXX

เชียงราย

9

คุณ สวัสดิ์ นนทะศิริ

087-0648XXX

ยโสธร

10

คุณ สุนันท์ แพ่งมิ่ง

089-8547XXX

ลำปาง

 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชันแจกใหญ่ ถูกใจผู้ประกอบการ”

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          สร้อยคอทองคำ

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 82 รางวัล ได้แก่

                                                                                                                            

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ กฤษณพล มิ่งแก้ว

085-6729XXX

พัทลุง

2

คุณ กัญนิภา เดชนันท์

091-4504XXX

น่าน

3

คุณ เกษร บัวย้อย

088-2003XXX

นนทบุรี

4

คุณ ขวัญเรือน ชมหมวก

083-0885XXX

สิงห์บุรี

5

คุณ คณาพงษ์ ถาโคตร์

090-9205XXX

มหาสารคาม

6

คุณ จำเรียง บุญเพ็ชร์

089-7935XXX

ร้อยเอ็ด

7

คุณ จิราพร ศิริเรือง

086-1623XXX

กระบี่

8

คุณ จีรภัทร์ บุญครอง

090-8106XXX

อุบลราชธานี

9

คุณ จุฑามาศ เกียรติรุ่งวิไลกุล

089-4349XXX

เชียงใหม่

10

คุณ เจษฎา วงศ์ทรัพย์สิน

097-0044XXX

กรุงเทพมหานคร

11

คุณ ชฎามณี ศรีเรียง

099-4746XXX

ขอนแก่น

12

คุณ ชนันทิดา แสงจันทร์

083-0311XXX

ปทุมธานี

13

คุณ ชัชวาลย์ สมบัติวงศ์

095-9102XXX

สระบุรี

14

คุณ ชุษณะ เพ็ชร์ภักดิ์

087-8875XXX

จันทบุรี

15

คุณ ณัฐกานต์ ศิริโรจนกุล

083-3743XXX

นครราชสีมา

16

คุณ ดวงเดือน บุญการณ์

091-0077XXX

เชียงใหม่

17

คุณ ต่อสกุล อ้านจุ้ม

082-4755XXX

เลย

18

คุณ ทัศนีย์ ศรีรางกูล

089-4872XXX

ลพบุรี

19

คุณ ธนโชติ ศรีคงแก้ว

088-3920XXX

สงขลา

20

คุณ ธนากรณ์ อภิรักษ์รุ่งโรจน์

094-8846XXX

ราชบุรี

21

คุณ ธนาธิป ทิมบุตร

066-0571XXX

ราชบุรี

22

คุณ ธัญลักษณ์ พลอยงาม

083-1936XXX

ขอนแก่น

23

คุณ นภัสกรณ์ มหันต์ชาครพงศ์

093-3635XXX

ภูเก็ต

24

คุณ นเรศ ท้วมอรุณ

095-8079XXX

กรุงเทพมหานคร

25

คุณ นฤมล ชนาวิโชติ

081-9651XXX

สกลนคร

26

คุณ นันทา สนธิทรัพย์

086-9996XXX

กรุงเทพมหานคร

27

คุณ นิตยา งามสอาด

081-2862XXX

กรุงเทพมหานคร

28

คุณ ประกาย กิจเดช

087-6622XXX

นนทบุรี

29

คุณ ประวีณา คงจุ้ย

094-3698XXX

สุราษฎร์ธานี

30

คุณ ปราณี ทรัพย์ชิต

081-3754XXX

นครปฐม

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

31

คุณ ปรีชาพนธ์ จงกลณี

090-6607XXX

นนทบุรี

32

คุณ ปวีณา แสงสุข

092-6949XXX

กรุงเทพมหานคร

33

คุณ ปิยะรักษ์ ชื่นพงษ์ธรรม

094-2547XXX

เชียงราย

34

คุณ พรชัย มาบุญ

082-2942XXX

กรุงเทพมหานคร

35

คุณ พิชชามนต์ สร้อยสิงห์

084-3974XXX

อุบลราชธานี

36

คุณ พิชญ์กานต์ ศรีทิพย์

095-6315XXX

กำแพงเพชร

37

คุณ พิรพัฒน์ วงศรีแก้ว

098-0830XXX

บุรีรัมย์

38

คุณ เพชรนิรันดร์ แสงศรีจันทร์

095-5155XXX

กรุงเทพมหานคร

39

คุณ ภัทรมนต์ ศรีธัญรัตน์

087-1726XXX

ลำปาง

40

คุณ ภัทราภรณ์ กองชัย

063-8389XXX

ระยอง

41

คุณ ภาคภูมิ อร่าม

063-4215XXX

กระบี่

42

คุณ ภิศารัฐ ศรีจรรยา

087-5745XXX

กระบี่

43

คุณ ยลดา อนุญาหงษ์

098-8735XXX

กาญจนบุรี

44

คุณ ยศวริศ ป้อมบุบผา

097-2109XXX

กำแพงเพชร

45

คุณ ละม่อม ปั้นทอง

098-2722XXX

อุดรธานี

46

คุณ ละเอียด ไพรพนาพงศ์

081-3790XXX

ตาก

47

คุณ เลอชิตา สุรกิจบวร

085-4883XXX

พิษณุโลก

48

คุณ วรัชญ์ริน เตชาวัฒน์สันต์

064-2496XXX

กำแพงเพชร

49

คุณ วราภรณ์ วิชกิจ

089-5500XXX

ระยอง

50

คุณ วีรภัทร กอกุลชัง

098-2720XXX

สุพรรณบุรี

51

คุณ ศิริชาดา ดู่ป้อง

089-8946XXX

ชัยภูมิ

52

คุณ ศิริญญา ศิริวัฒน์

090-1818XXX

นครราชสีมา

53

คุณ ศิรินทรา ธงลอย

091-8435XXX

แพร่

54

คุณ ศิริรัตน์ ดารากัย

082-4117XXX

ระนอง

55

คุณ ศุภภัค บำเรอ

089-6444XXX

สุโขทัย

56

คุณ สมศักดิ์ สุทประเสริฐ

086-6279XXX

สมุทรสงคราม

57

คุณ สาธิดา มาลัยทอง

092-6454XXX

นครสวรรค์

58

คุณ สามารถ ทองสาย

096-0965XXX

กรุงเทพมหานคร

59

คุณ สายพราน ศรีคุ้ม

097-9241XXX

สระบุรี

60

คุณ สิทธิพร ทรงทัน

088-5670XXX

พิจิตร

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

61

คุณ สิธยา ประจุ

083-5469XXX

ปทุมธานี

62

คุณ สิปปวิชญ์ อินทร์พิทักษ์

092-6656XXX

ชลบุรี

63

คุณ สิริกร จันทร์โอ

096-9891XXX

นครปฐม

64

คุณ สิริชัย บำรุงสิน

063-5432XXX

กระบี่

65

คุณ สิรินทิพย์ ทองสกุล

088-5974XXX

สุราษฎร์ธานี

66

คุณ สิริลักษณ์ เติมธนะศักดิ์

091-8534XXX

สมุทรสงคราม

67

คุณ สืบพงษ์ พุกเจริญ

084-8763XXX

ลพบุรี

68

คุณ สุชญา เอี่ยมสำอางค์

093-5989XXX

เพชรบุรี

69

คุณ สุดี เคียงมี

082-8549XXX

นครพนม

70

คุณ สุนันทา สุขสงวน

080-0605XXX

สุรินทร์

71

คุณ สุมาลี สมบัติวิไลเลิศ

080-7589XXX

ร้อยเอ็ด

72

คุณ สุมินทร์ กิจนำโชค

090-9859XXX

กรุงเทพมหานคร

73

คุณ สุรพันธ์ เปรมปรีสุข

081-3786XXX

นครปฐม

74

คุณ หนึ่งฤทัย บุญสร้าง

088-9796XXX

ปทุมธานี

75

คุณ อชิรญา นาคปานเสือ

065-6906XXX

เพชรบูรณ์

76

คุณ อดิศร ใจปรีชาวัฒนากุล

063-0823XXX

ภูเก็ต

77

คุณ อธิป แก้วมาตร

089-9417XXX

ขอนแก่น

78

คุณ อธิวัฒน์ พุฒเสริมสิทธิ์

063-5430XXX

อุดรธานี

79

คุณ อภิวัฒน์ กองมณี

084-1084XXX

ปราจีนบุรี

80

คุณ อรัญญา มีประเสริฐ

098-7386XXX

นครปฐม

81

คุณ อัญชนา กิจเจา

063-0326XXX

กาญจนบุรี

82

คุณ อาทิตยา ทุมแสง

099-0406XXX

บุรีรัมย์

 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชันแจกใหญ่ ถูกใจผู้ประกอบการ”

       

            ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 086-370-8711 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

            ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ที่แม็คโครสาขาบางบอน ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

กรณีมารับด้วยตัวเอง :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

3. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด

            รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

            รางวัลที่ 2 จำนวน 2,500 บาท

            รางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท

            รางวัลที่ 4 จำนวน 500 บาท

  ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9

  สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์

4. จดหมายแจ้งโชค (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

5. เอกสารยืนยันการรับรางวัล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

6. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

7. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (กรณีมารับรางวัลที่งานแจกรางวัล) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

 

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

5. หนังสือมอบอำนาจจากผู้โชคดี (พร้อมเซ็นต์ชื่อทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ)

6. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด

            รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

            รางวัลที่ 2 จำนวน 2,500 บาท

            รางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท

            รางวัลที่ 4 จำนวน 500 บาท

  ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9

  สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์

7. จดหมายแจ้งโชค (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

8. เอกสารยืนยันการรับรางวัล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

9. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

10. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (กรณีมารับรางวัลที่งานแจกรางวัล) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

 

หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้นต้องติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลรางวัล กรุณาติดต่อคุณณัฐนี (แน็ท) 086-370-8711 (ติดต่อได้ในวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)

บทความ ที่คุณอาจสนใจ