News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม “คาร์เนชันแจกใหญ่ส่งท้ายปี ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม

“คาร์เนชันแจกใหญ่ส่งท้ายปี ลุ้นรับโชค 2 ต่อ” ที่แม็คโคร สาขาบางบอน โดยมีตัวแทนจากบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
ได้ทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้
 

 

 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าสมาชิกแม็คโคร ที่ให้การสนับสนุนสินค้าในเครือ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น
แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมให้พันธมิตรทางการค้าที่ดีอย่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้เติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป

 


 

เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชันแจกใหญ่ส่งท้ายปี ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”

        

            ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 086-370-8711 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศผลรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

            ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ที่แม็คโครสาขาบางบอน ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

กรณีมารับด้วยตัวเอง :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

3. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด

            รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

            รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท

            รางวัลที่ 3 จำนวน 250 บาท

  ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9

  สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์

4. จดหมายแจ้งโชค (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

5. เอกสารยืนยันการรับรางวัล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

6. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

7. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (กรณีมารับรางวัลที่งานแจกรางวัล) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

 

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

5. หนังสือมอบอำนาจจากผู้โชคดี (พร้อมเซ็นต์ชื่อทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ)

6. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด

            รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

            รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท

            รางวัลที่ 3 จำนวน 250 บาท

  ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9

  สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์

7. จดหมายแจ้งโชค (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

8. เอกสารยืนยันการรับรางวัล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

9. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

10. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (กรณีมารับรางวัลที่งานแจกรางวัล) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

บทความ ที่คุณอาจสนใจ