News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ TEAPOT Happy Rewards

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “TEAPOT Happy Rewards” ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าทีพอทด้วยดีเสมอมา โดยมีตัวแทนบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้ 
โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป

 

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม TEAPOT Happy Rewards

รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda  wave 110i มูลค่า 40,300 บาท จำนวน 1 รางวัล
1.     คุณ กัลยกร คูหาเพิ่มทรัพย์      0625926xxx จังหวัดระยอง


รางวัลโทรศัพท์มือถือ ไอโฟน รุ่น 11 SE 128 GB มูลค่า 16,900 จำนวน 10 รางวัล
1.     คุณ บุญชัย จิระวัฒน์พรชัย        0649174xxx จังหวัดสมุทรสาคร
2.    คุณ พิมพ์พิสุทธิ ศรีดาพรหม        0884744xxx จังหวัดมหาสารคาม
3.    คุณ ไกรศร เที่ยวแสวง        0992166xxx จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.    คุณ จิณดา จิตรหลัง        0945604xxx จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5.    คุณ จุมพล ศรีบุญนาค        0816882xxx จังหวัดเพชรบูรณ์ 
6.    คุณ ทรงพล บำรุงโลก        0983695xxx จังหวัดสมุทรสาคร
7.    คุณ เย็นฤดี นิวงษา        0642326xxx จังหวัดนครพนม
8.    คุณ เบญจวรรณ ดีพลดวน        0961700xxx จังหวัดสุพรรณบุรี
9.    คุณ รุจหิรัญญ์ โรจศุภบูรณ์        0949415xxx จังหวัดชลบุรี
10.    คุณ บุญธิดา เล็กสุวงษ์        0891036xxx จังหวัดนครราชสีมา

 

รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,350 บาท จำนวน 10 รางวัล
1.     คุณ นิติพัฒน์ โรจน์ธีรวนิช        0847070xxx จังหวัดศรีสะเกษ
2.    คุณ ณัฐวัฒน์ เทศบุตร        0643086xxx จังหวัดมหาสารคาม
3.    คุณ มูฮัมหมัดอากิบ มาลินี        0885981xxx จังหวัดสตูล
4.    คุณ คงกฤช ไชยสาร        0833642xxx จังหวัดศรีสะเกษ
5.    คุณ กิตติศักดิ์ สมปอง        0830632xxx จังหวัดลพบุรี
6.    คุณ วารณี สกุลเอี่ยม        0961329xxx จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7.    คุณ ณัชชา อุดมวิเศษยิ่ง        0851796xxx จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8.    คุณ เสาวลักษณ์ ฤกษ์สังขธาดา    0942324xxx จังหวัดฉะเชิงเทรา
9.    คุณ พรหมพรชนก ถาวงค์        0653410xxx จังหวัดลำปาง
10.    คุณ ณัชค์สโฬม ปริญญาชลวานิช     0969622xxx จังหวัดชลบุรี

 

เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม TEAPOT Happy Rewards
1. ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา และใบเสร็จฉบับจริง ที่ใช้ในการร่วมรายการ และจดหมายแจ้งการรับรางวัลฉบับจริง พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งรหัส ที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัล มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ และไม่มีการติดต่อกลับภายในระยะเวลา 30 วัน
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงข้อมูลสมาชิก ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบของ https://rewards.fnthaidairies.com/teapot
3. หากข้อมูลสมาชิกที่ใช้เป็นหลักฐาน มีการเปลี่ยนแปลง หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
4. ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเอง เช่น ค่าภาษี VAT เป็นต้น
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
8. ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานตลอดรายการ และควรถ่ายภาพใบเสร็จของท่านไว้ (เพื่อป้องกันการเลือนของใบเสร็จ) จนกว่าจะจบกิจกรรม และต้องนำใบเสร็จฉบับจริงมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อใช้ยืนยันในวันที่รับของรางวัลด้วย
เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล กรณีมารับด้วยตัวเอง : 
(1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด 
(2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด
(3)    ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรม ที่อัพโหลดบนกิจกรรมทั้งหมด หากยังไม่ส่งมาทางไปรษณีย์ 
(4)    เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด
•    รางวัลรถจักรยานยนต์  เงินสด จำนวน 2,015 บาท
•    รางวัลโทรศัพท์มือถือ เงินสด จำนวน 845 บาท
•    รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง เงินสด จำนวน 367.5 บาท
กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน : เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด 
และเขียนว่า มอบอำนาจให้ คุณ __________________________ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มารับรางวัลแทน) มารับรางวัลแทน 
(2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด 
(3)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด 
(4)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด
(5)    ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรม ที่อัพโหลดบนกิจกรรมทั้งหมด หากยังไม่ส่งมาทางไปรษณีย์ 
(6)    เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด
•    รางวัลรถจักรยานยนต์  เงินสด จำนวน 2,015 บาท
•    รางวัลโทรศัพท์มือถือ เงินสด จำนวน 845 บาท
•    รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง เงินสด จำนวน 367.5 บาท
หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ต้องติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันพุธที่ 21 มกราคม 2564 เท่านั้น 
กรุณาติดต่อ กมลพัชร (คุณแป้ง)  0949149936 (ติดต่อได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.)
 

บทความ ที่คุณอาจสนใจ