News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

ผู้โชคดีจากกิจกรรม “ลุ้นแลกแจกสนั่น โชค 2 ชั้น กับ F&N ปี 7”

 

เมื่อวันพฤหัสที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม 
“ลุ้นแลกแจกสนั่น โชค 2 ชั้น กับ F&N ปี 7” ที่แม็คโคร สาขาสามเสน โดยมีตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้ 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าสมาชิกแม็คโคร ที่ให้การสนับสนุนสินค้าในเครือ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น 
แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมให้พันธมิตรทางการค้าที่ดีอย่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้เติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน
โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป


"รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม 
“ลุ้นแลกแจกสนั่น โชค 2 ชั้น กับ F&N ปี 7”"                            
จับรางวัล วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่แม็คโครสาขาสามเสน                            
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 : รถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.8E  มูลค่า 884,000 บาท จำนวน 1 รางวัล                            
ลำดับ    ชื่อ-สกุล    เบอร์โทร    จังหวัด                
1    คุณ กัญญารัตน์ เทพรักษ์    087-5395XXX    ชุมพร                
                            
"ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 : รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า คิวบิกซ์ มูลค่ารางวัลละ 51,895 บาท 
จำนวน 10 รางวัล"                            
ลำดับ    ชื่อ-สกุล    เบอร์โทร    จังหวัด                
1    คุณ ชนัญกร รักวากุล    098-7498XXX    พระนครศรีอยุธยา                
2    คุณ ธนภร ภวณัฐบวรทัต    086-8934XXX    ปทุมธานี                
3    คุณ ธนิษฐ์นันท์ บุญจันทร์    092-4651XXX    พิจิตร                
4    คุณ นันทนา ทัดรอง    061-5700XXX    กาฬสินธุ์                
5    คุณ วรวิทย์ ธรรมไทย    096-6944XXX    กาญจนบุรี                
6    คุณ วัชรี ศรีรอด    061-6656XXX    สงขลา                
7    คุณ วีณา สังกะเพศ    091-0077XXX    อุบลราชธานี                
8    คุณ สงกรานต์ ไทรพงษ์พันธุ์    097-0044XXX    นครราชสีมา                
9    คุณ สุนิสา คำจินดา    094-6217XXX    กรุงเทพมหานคร                
10    คุณ อัครวิชช์ เกียรติธนกุลธร    084-1733XXX    ลำพูน                
                            
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 : สร้อยคอทองคำ มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล                            
ลำดับ    ชื่อ-สกุล    เบอร์โทร    จังหวัด                
1    คุณ กาญจนา จันทร์ทา    081-5422XXX    ปัตตานี                
2    คุณ กำธร คุณภาพ    081-8667XXX    สระบุรี                
3    คุณ เกียรติศักดิ์ เกตุชนก    086-3581XXX    กรุงเทพมหานคร                
4    คุณ คำ พันธ์เพชร    094-7821XXX    นครราชสีมา                
5    คุณ จตุพล  อะสิธิมัง    092-6656XXX    พิจิตร                
6    คุณ จรัญ คำภูษา    080-6083XXX    นนทบุรี                
7    คุณ จรูญ มูลฟลาศัย    087-0206XXX    ปราจีนบุรี                
8    คุณ จักรี บุตรธิทักษ์    062-1424XXX    กาฬสินธุ์                
9    คุณ จันทิมา พลภักดี    084-8523XXX    ชุมพร                
10    คุณ จิดาภา จูด้วง    086-2007XXX    กำแพงเพชร                
11    คุณ จิราพร แซ่ตั้ง    095-7416XXX    ขอนแก่น                
12    คุณ ชยาธร รุณนก    081-9958XXX    นครปฐม                
13    คุณ ชัญญาลักษณ์ จันทรังษี    063-5434XXX    นครสวรรค์                
14    คุณ ชุติพนธ์ รัตนาวงศ์ศรี    080-9694XXX    บุรีรัมย์                
15    คุณ ณรงค์ กิ่งแก้ว    086-0340XXX    พิษณุโลก                
16    คุณ ณราพงศ์ ฟักปัญญา    090-9947XXX    ลพบุรี                
17    คุณ ณัฐธิดา บุญครอง    081-7784XXX    นนทบุรี                
18    คุณ ณัฐนรี จงพงษา    092-4723XXX    พังงา                
19    คุณ ณัฐวุฒิ สรรพการ    095-9404XXX    กรุงเทพมหานคร                
20    คุณ ดวงดาว จันทนะโสตถี    095-8855XXX    กรุงเทพมหานคร                
21    คุณ เดือน เจริญเขต    080-7638XXX    ร้อยเอ็ด                
22    คุณ ธัชชัย สุขรัตนะ    063-2416XXX    ยะลา                
23    คุณ ธัญมน วัฒนรุกข์    095-2323XXX    ประจวบคีรีขันธ์                
24    คุณ นพรัตน์ ภูมินทร์    093-9750XXX    กรุงเทพมหานคร                
25    คุณ นฤมล ชนาวิโชติ    084-9651XXX    สกลนคร                
26    คุณ นฤมล มาคูณ    088-5609XXX    เลย                
27    คุณ น้อย สุขเพีย    094-0250XXX    สระแก้ว                
28    คุณ นันท์นจี ชื่นศิริ    087-8351XXX    ชลบุรี                
29    คุณ นันทวัน สินอนันต์วณิช    081-9712XXX    นครสวรรค์                
30    คุณ นิตยา  เชื้อชิล    093-9425XXX    กรุงเทพมหานคร                
31    คุณ นิพนธ์ เภาสร้อย    089-8625XXX    บึงกาฬ                
32    คุณ นิรุจ บูชา    087-7541XXX    กาญจนบุรี                
33    คุณ บัวทอง บุญมี    084-3691XXX    กาฬสินธุ์                
34    คุณ ประกาศ สารบรรณ    081-4388XXX    นครราชสีมา                
35    คุณ ประไพ ประพันธ์พัฒน์    082-0253XXX    กาญจนบุรี                
36    คุณ ปรากาญจน์ ศิริปัญญา    095-5432XXX    กาฬสินธุ์                
37    คุณ ปวีภาณัช นพวรเสฏฐ์    081-5990XXX    สงขลา                
38    คุณ ปัณฑ์รัฐ กาญจนสินธ์    095-5809XXX    กรุงเทพมหานคร                
39    คุณ ปาริชาติ อาวาส    099-0917XXX    กรุงเทพมหานคร                
40    คุณ ปิตุภูมิ ยศปัญญา    081-2070XXX    ปทุมธานี                
41    คุณ พนาวัลย์ โพธิ์คำ    087-1999XXX    นครสวรรค์                
42    คุณ พรชัย เกตุทองดี    089-4284XXX    อุบลราชธานี                
43    คุณ พรชิตา วัดใย    063-5432XXX    พิษณุโลก                
44    คุณ พลวัฒน์ บุญประถัมภ์    096-2967XXX    สุรินทร์                
45    คุณ พัชพร สรวมชีพ    092-6454XXX    นนทบุรี                
46    คุณ พัฒนศักดิ์ โลหิต    089-7591XXX    หนองคาย                
47    คุณ พิชญาภา ธนสารโสภิณ    086-8508XXX    มหาสารคาม                
48    คุณ พิมพ์ผกา เรืองวรบูรณ์    095-6532XXX    นครพนม                
49    คุณ ภภัส สารารัก    089-4509XXX    กรุงเทพมหานคร                
50    คุณ มลฤดี บำรุงศิริ    081-9857XXX    ชัยภูมิ                          
51    คุณ มุนากร มากสิน    099-6859XXX    เชียงใหม่                
52    คุณ เยาวลักษณ์ แก้วรัตน์    082-6865XXX    ปทุมธานี                
53    คุณ รัชนี ศรีแก้วเจริญพร    093-4429XXX    ปราจีนบุรี                
54    คุณ รัชนู รักษา    093-0580XXX    หนองบัวลำภู                
55    คุณ รัฐพล แก้วกระจาย    092-6510XXX    อ่างทอง                
56    คุณ รัตนกุล ชุณวิรัตน์    082-3289XXX    กำแพงเพชร                
57    คุณ รัตน์สุดา การป่าหมาก    080-7394XXX    นครปฐม                
58    คุณ รุ่งทิวา พรหมอินทร์    087-4485XXX    ระนอง                
59    คุณ รุ่งนภา พงศ์วศิน    084-5552XXX    ระยอง                
60    คุณ ลัมภ์รดา ตันติศิรินทร์    081-3435XXX    เลย                
61    คุณ วาริน เพ็ชรศรีงาม    095-3484XXX    พิษณุโลก                
62    คุณ วิทยา คงเจริญ    081-9579XXX    สงขลา                
63    คุณ วิไลรัตน์ ชัยวัฒนาโรจน์    086-4609XXX    อุดรธานี                
64    คุณ วิษณุ สถาพรพินิจกิจ    081-4860XXX    สมุทรสาคร                
65    คุณ ศรีสุดา เทียนแดง    081-9020XXX    สุโขทัย                
66    คุณ ศิรินทรา ยายี    088-7606XXX    ภูเก็ต                
67    คุณ ศิริรัตน์ คำจันทร์    092-5498XXX    พิจิตร                
68    คุณ ศุภณิดา อุตวัน    099-1140XXX    ลำปาง                
69    คุณ สมจิต เจริญสุข    081-7142XXX    กรุงเทพมหานคร                
70    คุณ สมจิตร วัชรเสถียรพันธ์    095-4596XXX    เพชรบุรี                
71    คุณ สมชาย แสงช่วง    093-6763XXX    นครศรีธรรมราช                
72    คุณ สมพงศ์ ยศโต    081-9509XXX    เชียงใหม่                
73    คุณ สมศรี เพ่งพินิจ    089-4693XXX    สุราษฎร์ธานี                
74    คุณ สว่าง นาดี    098-2722XXX    สระแก้ว                
75    คุณ สำรวย ลิ้มเจริญ    097-9717XXX    กรุงเทพมหานคร                
76    คุณ สำรวย มูลศรี    094-2234XXX    เชียงใหม่                
77    คุณ สุกัญญา จอมกอเลาะ    098-0593XXX    สงขลา                
78    คุณ สุจิตรา เสาวรส    082-6942XXX    เพชรบูรณ์                
79    คุณ สุชาติ มัคครากุล    089-8104XXX    ชลบุรี                
80    คุณ สุชาติ เทพนวล    081-9457XXX    ตราด                
81    คุณ สุชารีย์ อินทเชื้อ    099-3605XXX    สุราษฎร์ธานี                
82    คุณ สุดดา ภูฆัง    081-9421XXX    สุพรรณบุรี                
83    คุณ สุนทร กิจสมมารถ    075-318XXX    นครศรีธรรมราช                
84    คุณ สุปรียา หงษ์โพธิ์    086-9258XXX    ขอนแก่น                
85    คุณ สุพิศ แสงอำพล    094-6296XXX    พัทลุง                
86    คุณ สุเมธ ดีสว่างเนตร    087-9899XXX    กรุงเทพมหานคร                
87    คุณ สุรัตน์ สิงห์โคตร    082-8623XXX    นครราชสีมา                
88    คุณ สุรินยา วงค์มณีปกรณ์    081-0502XXX    นครพนม                
89    คุณ สุวัช สุขรัตนเจริญ    081-5910XXX    จันทบุรี                
90    คุณ เหรียญชัย ชินบุตร    081-9645XXX    สกลนคร                
91    คุณ อติชาติ ก๊กใหญ่    088-7603XXX    กระบี่                
92    คุณ อนุชิต ต้นเงิน    084-3339XXX    อุตรดิตถ์                
93    คุณ อนุสรณ์ อ่วมพรม    089-2099XXX    ชัยนาท                
94    คุณ อัษฏาวุฒิ  มงคลประจักษ์    084-6519XXX    นนทบุรี                
95    คุณ อาทิตย์ ชาลี    082-4217XXX    สงขลา                
96    คุณ อาภรณ์ แซ่อ้าย    086-6736XXX    สกลนคร                
97    คุณ อาภรณ์ เศรษฐสุข    087-5157XXX    พัทลุง                
98    คุณ อำนาจ อุทัยพร    081-8914XXX    ภูเก็ต                
99    คุณ อำนาจ กอคูณกลาง    098-7655XXX    บุรีรัมย์                
100    คุณ อำภา อึ้งนภารัตน์    081-7683XXX    นครพนม                

 

 

เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม

“ลุ้นแลกแจกสนั่น โชค 2 ชั้น กับ F&N ปี 7”


ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 062-287-9551 และส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมาที่เครื่องโทรสาร หมายเลข  02-489-4744 (Fax)  เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่นใกล้จุดประชาสัมพันธ์ ที่แม็คโครสาขาสามเสน ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)
เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

กรณีมารับด้วยตัวเอง :
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด
(2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด
(3)    เงินสด สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายกำหนด
(ขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ)

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน : 
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด และเขียนว่า มอบอำนาจให้ 
คุณ __________________________ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มารับรางวัลแทน) มารับรางวัลแทน
(2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด
(3)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด
(4)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด
(5)    เงินสด สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายกำหนด
(ขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ)

หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 062-287-9551 เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 

 

F&N

บทความ ที่คุณอาจสนใจ