HIGHLIGHT

บริษัทเอฟแอนด์เอ็นด์ แดรี่ส์ (ประเทศไทย)จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน จากกรมอนามัยเป็นสถานประกอบการ สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

บริษัทเอฟแอนด์เอ็นด์ แดรี่ส์ (ประเทศไทย)จำกัด โรงงานโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยเป็นสถานประกอบการ สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือโรงงานขนาดใหญ่ที่ สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ประกอบการ : บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

มาตรการสำคัญ ด้านการป้องกันโรค

1. จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าพื้นที่สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน 2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในบริเวณสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน
3. มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
4. ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานประกอบการ
5. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ เช่น ทางเข้าออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องส้วม สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ
6. มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่ให้แออัด โดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก โดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การอนุญาตให้ทำงานที่บ้าน กรณีงานสามารถทำที่บ้านได้ (work from home) จัดเวลาทำงาน เวลาพัก และเวลารับประทานอาหาร ให้เหลื่อมกัน
7. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง หรือกั้นด้วยแผ่นใสหรือวัสดุอื่นใดในบริเวณที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น อาคารสำนักงาน อาคารการผลิต สถานที่รับประทานอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง และรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น 8. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรค และกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ทุกรอบการปฏิบัติงาน ทั้งในพื้นที่ผลิต สำนักงาน พื้นที่ส่วนกลาง โรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหาร และรถรับส่งพนักงาน
2. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ที่สะอาด สภาพดี และมีฝาปิด พร้อมติดป้ายแสดงขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ชัดเจน กำหนดให้มีจุดรวบรวม เพื่อรอไปกำจัดอย่างถูกต้อง
3. จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีสถานประกอบกิจการมีประตู หน้าต่าง ควรเปิดประตู หน้าต่าง เป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเท
4. ทำความสะอาดยานพาหนะบริเวณที่มีการสัมผัสกับคนจำนวนมากทุกเที่ยวการเดินทาง และจำกัดจำนวนคนภายในรถไม่ให้แออัด
5. กรณีสถานประกอบการมีสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่รับประทานอาหาร ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
6. กรณีสถานประกอบกิจการมีหอพักสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพัก

แนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย 2. พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในแผนกที่มีแรงงานป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือปิดสถานที่ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด
3. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่โดยรอบและพื้นผิว โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิด ประตู โต๊ะประชาสัมพันธ์ ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน
4. กรณีพบพนักงานติดเชื้อมากกว่า 10 % ให้ใช้หลักการจัดการ โควิด 19 ในโรงงานอย่างมีส่วนร่วม (Bubble & Seal) เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก

มาตรการเสริม

1. มีนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 Steering Committee 2. คัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ หรือใช้โปรแกรมการประเมินตนเอง (Thai Save Thai) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
3. กรณีมีรถรับ-ส่ง ให้พนักงานสวมหน้ากากตลอดเวลาและรักษาระยะห่าง ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นรถติดตั้งแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในรถ เช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อรถทุกวันหลังใช้งาน
4. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลาง และอุปกรณ์ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมให้เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น ประตู ก๊อกน้ำ เครื่องจ่ายน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น
5. มีแผนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อ และมีการซักซ้อมแผน
6. กรณีมีแรงงานข้ามชาติ ให้มีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ : บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้ มาตรการสำคัญ ด้านการป้องกันโรค
1.จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าพื้นที่สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน
2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในบริเวณสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน 3. มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
4.ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานประกอบการ
5.จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ เช่น ทางเข้าออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องส้วม สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ
6. มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่ให้แออัดโดย ลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก โดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การอนุญาตให้ทำงานที่บ้าน กรณีงานสามารถทำที่บ้านได้ (work from home) จัดเวลาทำงาน เวลาพัก และเวลารับประทานอาหาร ให้เหลื่อมกัน
7. จัดให้มีการเว้นระยะห่างหรือกั้นด้วยแผ่นใสหรือวัสดุอื่นใดในบริเวณที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น อาคารสำนักงาน อาคารการผลิต สถานที่รับประทานอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง และรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น
8.ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรค และกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ทุกรอบการปฏิบัติงาน ทั้งในพื้นที่ผลิต สำนักงาน พื้นที่ส่วนกลาง โรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหาร และรถรับส่งพนักงาน
2. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆที่สะอาดสภาพดี และมีฝาปิด พร้อมติดป้ายแสดงขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ชัดเจน กำหนดให้มีจุดรวบรวม เพื่อรอไปกำจัดอย่างถูกต้อง
3. จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีสถานประกอบกิจการมีประตู หน้าต่าง ควรเปิดประตู หน้าต่าง เป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเท
4.ทำความสะอาดยานพาหนะบริเวณที่มีการสัมผัสกับคนจำนวนมากทุกเที่ยวการเดินทาง และจำกัดจำนวนคนภายในรถไม่ให้แออัด
5.กรณีสถานประกอบการมีสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่รับประทานอาหาร ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
6. กรณีสถานประกอบกิจการมีหอพักสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับหอพัก
แนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย
2.พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในแผนกที่มีแรงงานป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือปิดสถานที่ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด
3. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่โดยรอบและพื้นผิว โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิด ประตู โต๊ะประชาสัมพันธ์ ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน
4. กรณีพบพนักงานติดเชื้อมากกว่า 10 % ให้ใช้หลักการจัดการ โควิด 19 ในโรงงานอย่างมีส่วนร่วม (Bubble & Seal) เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก มาตรการเสริม
1.มีนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 Steering Committee
2.คัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ หรือใช้โปรแกรมการประเมินตนเอง (Thai Save Thai) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
3. กรณีมีรถรับ-ส่ง ให้พนักงานสวมหน้ากากตลอดเวลาและรักษาระยะห่าง ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นรถติดตั้งแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในรถ เช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อรถทุกวันหลังใช้งาน 4.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลาง และอุปกรณ์ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมให้เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น ประตู ก๊อกน้ำ เครื่องจ่ายน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น
5. มีแผนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อ และมีการซักซ้อมแผน
6. กรณีมีแรงงานข้ามชาติ ให้มีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน