ตรวจสอบรางวัล

ค้นหาจากวันที่ประกาศผล

ค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์

เลือกของรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 14 ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 092-935-4xxx ชื่อ คุณ เมพิชา ภิญโญวัชรกุล

เบอร์โทรศัพท์ 088-791-4xxx ชื่อ คุณ เกียรติศักดิ์ อินทพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ 081-467-9xxx ชื่อ คุณ สายไหม จานสิบสี

เบอร์โทรศัพท์ 089-022-8xxx ชื่อ คุณ กาญจนา โมริดา

เบอร์โทรศัพท์ 087-355-6xxx ชื่อ คุณ นิตินันท์ ศรีคำ

เบอร์โทรศัพท์ 099-193-0xxx ชื่อ คุณ ขวัญเรือน สีดาพาลี

เบอร์โทรศัพท์ 064-668-9xxx ชื่อ คุณ นิรดา ศรีนันทวัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ 064-823-4xxx ชื่อ คุณ ชินพัฒน์ โตศิริ

เบอร์โทรศัพท์ 087-714-7xxx ชื่อ คุณ วีรนุช เอี่ยมละม้าย

เบอร์โทรศัพท์ 098-805-8xxx ชื่อ คุณ มาลา สร้อยแสง

เบอร์โทรศัพท์ 098-847-4xxx ชื่อ คุณ จุรี ทองศิริ

เบอร์โทรศัพท์ 089-251-9xxx ชื่อ คุณ สุวัฒชลี สุวรรณนพ

เบอร์โทรศัพท์ 089-518-9xxx ชื่อ คุณ ดวงสมร แจ่มพงษ์

เบอร์โทรศัพท์ 062-039-1xxx ชื่อ คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เสริมสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ 085-776-2xxx ชื่อ คุณ ศุภชัย ดงทอง

เบอร์โทรศัพท์ 080-103-1xxx ชื่อ คุณ กิตติ กั้วห้วยขวาง

เบอร์โทรศัพท์ 095-340-7xxx ชื่อ คุณ วารุณี ใยกล่ำ

เบอร์โทรศัพท์ 083-022-9xxx ชื่อ คุณ ปณาลี จงสิริรัตนานุกูล

เบอร์โทรศัพท์ 064-825-0xxx ชื่อ คุณ พัชชา คงอยู่

เบอร์โทรศัพท์ 082-291-4xxx ชื่อ คุณ ประสิทธิ์ หลักบุตร

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 13 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 081-921-5xxx ชื่อ คุณ พสิษฐ์ตา สมงาม

เบอร์โทรศัพท์ 081-814-3xxx ชื่อ คุณ มาโนช แสงจันทร์

เบอร์โทรศัพท์ 089-585-8xxx ชื่อ คุณ ยุภา เปรียบยอดยิ่ง

เบอร์โทรศัพท์ 084-330-7xxx ชื่อ คุณ เกรวดี พรหมอยู่

เบอร์โทรศัพท์ 088-793-0xxx ชื่อ คุณ นิมาสรู เปาะแมรีซอ

เบอร์โทรศัพท์ 084-488-4xxx ชื่อ คุณ ชนิกา พู่แสง

เบอร์โทรศัพท์ 083-806-0xxx ชื่อ คุณ สิริพร ชมภูนาวัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ 095-401-1xxx ชื่อ คุณ ไพรัช รัตนคำ

เบอร์โทรศัพท์ 093-123-9xxx ชื่อ คุณ ไพริน เซียงจัน

เบอร์โทรศัพท์ 082-647-8xxx ชื่อ คุณ อัจฉรา อนุรักษ์ชัยวิทย์

เบอร์โทรศัพท์ 087-573-4xxx ชื่อ คุณ วาสนา สระทองบุตร

เบอร์โทรศัพท์ 087-403-7xxx ชื่อ คุณ ชัญญาณัฏฐ์ เติมกิตติสกุล

เบอร์โทรศัพท์ 093-920-4xxx ชื่อ คุณ อภินันท์ พักเนียม

เบอร์โทรศัพท์ 097-120-3xxx ชื่อ คุณ อิสมาอีล ตรีลาภี

เบอร์โทรศัพท์ 094-741-1xxx ชื่อ คุณ สมหมาย บุบผาวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ 064-715-1xxx ชื่อ คุณ มนพร กาญจนเกตุ

เบอร์โทรศัพท์ 096-069-7xxx ชื่อ คุณ พรรณนิพา พูลพิพัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ 082-679-4xxx ชื่อ คุณ มะลีสัน วาแต

เบอร์โทรศัพท์ 089-690-8xxx ชื่อ คุณ พิศิษฐ์ โภทชงรัก

เบอร์โทรศัพท์ 086-966-3xxx ชื่อ คุณ นิรุช เขตอนันต์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 12 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 081-474-3xxx ชื่อ คุณ อัจจิมา อยู่นิ่ม

เบอร์โทรศัพท์ 062-594-4xxx ชื่อ คุณ มันทนา เอกลัคนารัตน์

เบอร์โทรศัพท์ 082-984-4xxx ชื่อ คุณ ธิดารัตน์ รุ่งเรือง

เบอร์โทรศัพท์ 095-882-5xxx ชื่อ คุณ เชิงชาย อยู่คำ

เบอร์โทรศัพท์ 063-890-5xxx ชื่อ คุณ แสงดาว พุกเลี้ยง

เบอร์โทรศัพท์ 097-139-3xxx ชื่อ คุณ รัศมี กรชลกานต์

เบอร์โทรศัพท์ 061-475-7xxx ชื่อ คุณ วัณณา อินทรโต

เบอร์โทรศัพท์ 063-540-6xxx ชื่อ คุณ นริสา ศรีฟัก

เบอร์โทรศัพท์ 091-817-1xxx ชื่อ คุณ ไตรภพ วรรณปกาสิต

เบอร์โทรศัพท์ 062-628-7xxx ชื่อ คุณ วิชชุดา พงษ์หิรัญญ์

เบอร์โทรศัพท์ 080-618-0xxx ชื่อ คุณ ธนาภรณ์ รื่นรวย

เบอร์โทรศัพท์ 092-610-4xxx ชื่อ คุณ ไสว ทองจรัส

เบอร์โทรศัพท์ 096-371-6xxx ชื่อ คุณ สุวิภา พูสี

เบอร์โทรศัพท์ 089-278-0xxx ชื่อ คุณ ชนะพงษ์ ทองอิน

เบอร์โทรศัพท์ 081-281-4xxx ชื่อ คุณ นฤมล สามศรียา

เบอร์โทรศัพท์ 087-200-1xxx ชื่อ คุณ หนูประกาย สีเมือง

เบอร์โทรศัพท์ 062-639-8xxx ชื่อ คุณ ไพศิน เปี่ยมช่วย

เบอร์โทรศัพท์ 080-269-8xxx ชื่อ คุณ นภัสสร ล้อมทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 064-162-3xxx ชื่อ คุณ สัญญา ทิพกัณ์

เบอร์โทรศัพท์ 082-055-0xxx ชื่อ คุณ ถาวร ชูรัตน์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 07 พฤษภาคม 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 082-480-7xxx ชื่อ คุณ ภาวิณี ประทุมวงค์

เบอร์โทรศัพท์ 088-322-3xxx ชื่อ คุณ บัวลา โนนสิงห์

เบอร์โทรศัพท์ 090-810-6xxx ชื่อ คุณ จีรภัทร์ บุญครอง

เบอร์โทรศัพท์ 063-543-4xxx ชื่อ คุณ รุ่งรัตน์ ติ่งเจริญ

เบอร์โทรศัพท์ 081-388-6xxx ชื่อ คุณ อนุกุล หิรัญ

เบอร์โทรศัพท์ 095-136-3xxx ชื่อ คุณ สมบูรณ์ เอกถาวรเจริญกิจ

เบอร์โทรศัพท์ 084-862-1xxx ชื่อ คุณ การีหม๊ะ ฮะ

เบอร์โทรศัพท์ 083-025-2xxx ชื่อ คุณ อู๋ สกุลอึ้งภากรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 089-691-9xxx ชื่อ คุณ พนม ไกรสกุล

เบอร์โทรศัพท์ 092-616-1xxx ชื่อ คุณ โสภาภรณ์ ประเสริฐหมอ

เบอร์โทรศัพท์ 081-765-3xxx ชื่อ คุณ อภิชาติ ดวงพิม

เบอร์โทรศัพท์ 085-937-0xxx ชื่อ คุณ เสาวลักษณ์ วงษ์สุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ 080-102-4xxx ชื่อ คุณ ณัฐวรรณ เจียระไพกาญจน์

เบอร์โทรศัพท์ 087-859-9xxx ชื่อ คุณ นที แซ่ผ่าน

เบอร์โทรศัพท์ 098-437-3xxx ชื่อ คุณ วัชชานนท์ เนียมแตง

เบอร์โทรศัพท์ 087-384-3xxx ชื่อ คุณ อาทร บุญยม

เบอร์โทรศัพท์ 098-136-8xxx ชื่อ คุณ กฤษณพงศ์ วงศ์วิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 094-596-6xxx ชื่อ คุณ ป่วน ประโรจน์

เบอร์โทรศัพท์ 090-223-3xxx ชื่อ คุณ สุภาพร มณีวงศ์

เบอร์โทรศัพท์ 093-515-5xxx ชื่อ คุณ ชาญชัย หอมสมบัติ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 10 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 081-887-0xxx ชื่อ คุณ คณิต กล้วยเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 061-360-6xxx ชื่อ คุณ อุมาพร วงษ์ราช

เบอร์โทรศัพท์ 094-771-6xxx ชื่อ คุณ ณัฐจิรา พงศ์ประไพพร

เบอร์โทรศัพท์ 091-803-3xxx ชื่อ คุณ วนิดา โสภา

เบอร์โทรศัพท์ 093-675-1xxx ชื่อ คุณ มีรอ นาแซ

เบอร์โทรศัพท์ 064-881-1xxx ชื่อ คุณ ว่อง แก้ววิชิต

เบอร์โทรศัพท์ 064-546-2xxx ชื่อ คุณ พิษณุ บุญยืน

เบอร์โทรศัพท์ 095-598-3xxx ชื่อ คุณ พัฒนายุ ขำอุปถัมภ์

เบอร์โทรศัพท์ 065-772-0xxx ชื่อ คุณ คำแสน ชัยวงศ์

เบอร์โทรศัพท์ 082-290-4xxx ชื่อ คุณ ดลสุข ทองดอนหอย

เบอร์โทรศัพท์ 089-609-3xxx ชื่อ คุณ ดาหวัน จันทร

เบอร์โทรศัพท์ 083-927-1xxx ชื่อ คุณ เพชรา เหล่าเขตกิจ

เบอร์โทรศัพท์ 063-242-1xxx ชื่อ คุณ ทิพย์ธิดา แก้วสนิท

เบอร์โทรศัพท์ 092-572-4xxx ชื่อ คุณ เขมิกา อิโนอุเอะ

เบอร์โทรศัพท์ 090-920-0xxx ชื่อ คุณ วาสนา นักเทศน์

เบอร์โทรศัพท์ 089-747-5xxx ชื่อ คุณ มาโนช ใจชื่น

เบอร์โทรศัพท์ 086-215-9xxx ชื่อ คุณ ปราชญ์ชญา ปอทณิชกรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 095-979-1xxx ชื่อ คุณ สำอางค์ จงจิตร์

เบอร์โทรศัพท์ 063-985-8xxx ชื่อ คุณ เวช เฉิดเจือ

เบอร์โทรศัพท์ 095-791-3xxx ชื่อ คุณ มยุรี ศิริพอง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 9 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 089-042-2xxx ชื่อ คุณ เรียม ขันธพฒน์

เบอร์โทรศัพท์ 094-206-2xxx ชื่อ คุณ ภวรัญชน์ ทองประดับ

เบอร์โทรศัพท์ 063-891-6xxx ชื่อ คุณ เลอศักดิ์ วงศ์วิลาศ

เบอร์โทรศัพท์ 098-264-7xxx ชื่อ คุณ รัตน์ สะนิ

เบอร์โทรศัพท์ 061-656-2xxx ชื่อ คุณ จาตุพงษ์ กระแสโท

เบอร์โทรศัพท์ 087-704-6xxx ชื่อ คุณ สุนันทา ศรีประเสริฐ

เบอร์โทรศัพท์ 081-585-4xxx ชื่อ คุณ สมชิน ลาป้อง

เบอร์โทรศัพท์ 087-836-0xxx ชื่อ คุณ นูรุดดีน ลือแบลูวง

เบอร์โทรศัพท์ 095-725-7xxx ชื่อ คุณ บุญส่ง อ่ำเขียน

เบอร์โทรศัพท์ 081-058-5xxx ชื่อ คุณ กฤษดา หงส์กาญจนกุล

เบอร์โทรศัพท์ 089-237-3xxx ชื่อ คุณ วาณี มีศิลป์

เบอร์โทรศัพท์ 086-253-6xxx ชื่อ คุณ อรุณรัตน์ แพงแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 085-174-0xxx ชื่อ คุณ กิติพา สิงห์คะ

เบอร์โทรศัพท์ 084-805-2xxx ชื่อ คุณ สนั่น เจี้ยงกลับ

เบอร์โทรศัพท์ 087-319-7xxx ชื่อ คุณ วรรณี แซ่จิว

เบอร์โทรศัพท์ 085-423-6xxx ชื่อ คุณ นิชากร กระจ่างเพียร

เบอร์โทรศัพท์ 063-727-8xxx ชื่อ คุณ เตชินี บรรณดิ์

เบอร์โทรศัพท์ 091-797-9xxx ชื่อ คุณ ธเนศ พงษ์ทอง

เบอร์โทรศัพท์ 083-454-7xxx ชื่อ คุณ พรชัย บัวศิริ

เบอร์โทรศัพท์ 082-407-3xxx ชื่อ คุณ ลำเทียน ทิพย์กัน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 8 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 099-398-8xxx ชื่อ คุณ ศุจีภรณ์ อินต๊ะ

เบอร์โทรศัพท์ 090-484-6xxx ชื่อ คุณ ปริยมน ผลผดุงเจริญ

เบอร์โทรศัพท์ 082-829-2xxx ชื่อ คุณ อภิรักษ์ เพ็ญรัชตพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ 086-560-0xxx ชื่อ คุณ ธนัญชัย สุขสว่าง

เบอร์โทรศัพท์ 097-346-8xxx ชื่อ คุณ ณัฐธิดา แสงสว่าง

เบอร์โทรศัพท์ 094-005-0xxx ชื่อ คุณ แพรวา ปัญญาพรหม

เบอร์โทรศัพท์ 080-968-0xxx ชื่อ คุณ รัศมี สวรรคทัต

เบอร์โทรศัพท์ 091-076-3xxx ชื่อ คุณ กฤษณะยุทธ คำเสียง

เบอร์โทรศัพท์ 098-425-3xxx ชื่อ คุณ อัครเดช จำเริญนิตยทาน

เบอร์โทรศัพท์ 062-512-9xxx ชื่อ คุณ สมคิด จูกูล

เบอร์โทรศัพท์ 096-656-3xxx ชื่อ คุณ เพชรรัตน์ บุญชื่น

เบอร์โทรศัพท์ 086-286-2xxx ชื่อ คุณ นาอีม๊ะ มะเซ็ง

เบอร์โทรศัพท์ 089-697-9xxx ชื่อ คุณ สาธิต จีนปั้น

เบอร์โทรศัพท์ 082-708-8xxx ชื่อ คุณ พิศมัย เจียมสกุล

เบอร์โทรศัพท์ 097-990-0xxx ชื่อ คุณ ณัฐรุจา ไชยเนตร์

เบอร์โทรศัพท์ 081-306-2xxx ชื่อ คุณ สุพจน์ เหลืองกิตติพงศ์

เบอร์โทรศัพท์ 086-992-1xxx ชื่อ คุณ วีรพล มีปัญญา

เบอร์โทรศัพท์ 094-287-6xxx ชื่อ คุณ ธาวินี เพ็ชรเมือง

เบอร์โทรศัพท์ 084-555-9xxx ชื่อ คุณ เอกพจน์ จิตสัตย์ซื่อ

เบอร์โทรศัพท์ 089-229-2xxx ชื่อ คุณ ประเทืองทิพย์ จริตพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 7 ประจำวันที่ 09 เมษายน 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 099-446-1xxx ชื่อ คุณ สุวรรณี รุ่งอารี

เบอร์โทรศัพท์ 082-009-9xxx ชื่อ คุณ ฐปนา จำปา

เบอร์โทรศัพท์ 088-388-8xxx ชื่อ คุณ โสรญา มะมิง

เบอร์โทรศัพท์ 096-812-6xxx ชื่อ คุณ โสภณ เพียงสมผล

เบอร์โทรศัพท์ 081-379-9xxx ชื่อ คุณ มะลิน มาน้อย

เบอร์โทรศัพท์ 099-712-1xxx ชื่อ คุณ ณัฐวิทย์ กิจสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ 064-604-6xxx ชื่อ คุณ ชญาดา นกแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 085-420-5xxx ชื่อ คุณ สุรพัศ มุมสุข

เบอร์โทรศัพท์ 093-285-9xxx ชื่อ คุณ ศศิพิมล ไกรเมฆ

เบอร์โทรศัพท์ 080-616-4xxx ชื่อ คุณ เพ็ญ โสพรม

เบอร์โทรศัพท์ 087-082-7xxx ชื่อ คุณ ภานุวัฒน์ หงษ์ทอง

เบอร์โทรศัพท์ 085-053-0xxx ชื่อ คุณ ธวัช อุ่นเมือง

เบอร์โทรศัพท์ 081-695-7xxx ชื่อ คุณ สมชาย วนวัฒน์กุล

เบอร์โทรศัพท์ 064-107-8xxx ชื่อ คุณ นที แสงจันสุข

เบอร์โทรศัพท์ 063-936-6xxx ชื่อ คุณ ชนาคาร ทองคำ

เบอร์โทรศัพท์ 061-990-3xxx ชื่อ คุณ วรรณภรณ์ เทียบธีระ

เบอร์โทรศัพท์ 066-074-9xxx ชื่อ คุณ เชาวนี ติเรือน

เบอร์โทรศัพท์ 086-076-3xxx ชื่อ คุณ ธันย์จิรา จิรรุ่งเรืองสิน

เบอร์โทรศัพท์ 088-423-2xxx ชื่อ คุณ อนุสรา ชปนมนต์

เบอร์โทรศัพท์ 089-042-2xxx ชื่อ คุณ จตุพร โปร่งมณี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6 ประจำวันที่ 02 เมษายน 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 091-016-7xxx ชื่อ คุณ สมศักดิ์ ถมทอง

เบอร์โทรศัพท์ 090-228-1xxx ชื่อ คุณ มาสสุภา ท้าวไทย

เบอร์โทรศัพท์ 063-785-0xxx ชื่อ คุณ อดินันท์ ยุทธมงคล

เบอร์โทรศัพท์ 064-126-9xxx ชื่อ คุณ วิเชียร โตนวุฒิ

เบอร์โทรศัพท์ 081-835-1xxx ชื่อ คุณ ชัยนุวัฒน์ วัชรพันธุ์ชัย

เบอร์โทรศัพท์ 061-694-6xxx ชื่อ คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เลาหทวีโชด

เบอร์โทรศัพท์ 092-990-5xxx ชื่อ คุณ ทองคำ กุลแก้วกาหลง

เบอร์โทรศัพท์ 081-672-4xxx ชื่อ คุณ กัมปนาท วสุวงศ์

เบอร์โทรศัพท์ 081-846-2xxx ชื่อ คุณ วัชระ มนูญพร

เบอร์โทรศัพท์ 092-618-1xxx ชื่อ คุณ กนกวรรณ นรสิงห์

เบอร์โทรศัพท์ 081-790-6xxx ชื่อ คุณ นเรศร์ เดชรักษา

เบอร์โทรศัพท์ 090-219-9xxx ชื่อ คุณ ละม่อม สิงห์ชัย

เบอร์โทรศัพท์ 062-617-9xxx ชื่อ คุณ บัญญัติ แสนงาย

เบอร์โทรศัพท์ 084-201-7xxx ชื่อ คุณ ภริตพร เดชะวราภรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 082-211-3xxx ชื่อ คุณ สราวุฒิ ศรีสุภา

เบอร์โทรศัพท์ 081-407-7xxx ชื่อ คุณ พรรณี เอี่ยมตันวงค์

เบอร์โทรศัพท์ 061-449-7xxx ชื่อ คุณ พนิตา หนูเงิน

เบอร์โทรศัพท์ 090-913-4xxx ชื่อ คุณ ณัชชารีย์ ธารธนเลิศรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ 096-883-2xxx ชื่อ คุณ สุวิทย์ สมนึก

เบอร์โทรศัพท์ 095-527-9xxx ชื่อ คุณ สมมาตร สุขบัวใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 087-105-6xxx ชื่อ คุณ วีม ทองอ่วม

เบอร์โทรศัพท์ 081-605-3xxx ชื่อ คุณ ชัยวัฒน์ อยู่สิน

เบอร์โทรศัพท์ 095-502-4xxx ชื่อ คุณ สุกิจ ทองบุญ

เบอร์โทรศัพท์ 063-743-0xxx ชื่อ คุณ ชฎัชลัยย์ ทองคำดี

เบอร์โทรศัพท์ 086-934-0xxx ชื่อ คุณ เจริญ เด่นกองพล

เบอร์โทรศัพท์ 081-629-8xxx ชื่อ คุณ ศิริพร สุตันตวงษ์

เบอร์โทรศัพท์ 096-865-5xxx ชื่อ คุณ ศศิกานต์ บุญเนิน

เบอร์โทรศัพท์ 065-831-4xxx ชื่อ คุณ วชิรญา วรพิมพ์รัฐ

เบอร์โทรศัพท์ 061-449-6xxx ชื่อ คุณ อนุวัชร อรุณศิริ

เบอร์โทรศัพท์ 085-245-3xxx ชื่อ คุณ เฉลิมวุธ จรรยาธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 080-115-7xxx ชื่อ คุณ สุวิมล ภูริสัตย์

เบอร์โทรศัพท์ 086-721-9xxx ชื่อ คุณ ไชยพงศ์ รุ่งเจริญไพศาล

เบอร์โทรศัพท์ 083-238-4xxx ชื่อ คุณ จิรัชยา โพธิบัลลังค์

เบอร์โทรศัพท์ 081-638-4xxx ชื่อ คุณ จุฬนี สุขเกษม

เบอร์โทรศัพท์ 096-075-5xxx ชื่อ คุณ เปรมปรี ดีดศรี

เบอร์โทรศัพท์ 064-219-0xxx ชื่อ คุณ ชพงษ์ พันวงษ์

เบอร์โทรศัพท์ 092-363-8xxx ชื่อ คุณ นารีรัตน์ ทัพวิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 096-758-2xxx ชื่อ คุณ อาริษา โคตรถา

เบอร์โทรศัพท์ 085-807-1xxx ชื่อ คุณ วิธวินท์ เหล่ารัตนใส

เบอร์โทรศัพท์ 093-126-6xxx ชื่อ คุณ อรุณี เย็นเฉื่อย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 097-059-3xxx ชื่อ คุณ พิมพิศา รัตนรุ่งเรือง

เบอร์โทรศัพท์ 080-982-8xxx ชื่อ คุณ ปัทมา สมใจ

เบอร์โทรศัพท์ 097-191-2xxx ชื่อ คุณ ดวงนภา อุระมา

เบอร์โทรศัพท์ 081-838-0xxx ชื่อ คุณ ประวิทย์ อภิชาตบุตร

เบอร์โทรศัพท์ 089-997-9xxx ชื่อ คุณ ธันยธร รัตนพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ 081-411-5xxx ชื่อ คุณ ภูษิต มั่นมโนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 096-401-2xxx ชื่อ คุณ เกรียงไกร วาสพกานต์

เบอร์โทรศัพท์ 098-434-3xxx ชื่อ คุณ อดิศักดิ์ ประชากูล

เบอร์โทรศัพท์ 087-212-2xxx ชื่อ คุณ สมจิตร ปะระมะ

เบอร์โทรศัพท์ 097-041-5xxx ชื่อ คุณ อภิวัฒน์ กิ่งวงษา

เบอร์โทรศัพท์ 081-060-6xxx ชื่อ คุณ ปิ่นมณี คำดี

เบอร์โทรศัพท์ 087-654-5xxx ชื่อ คุณ สุตาภัทร พิทักษ์เทพสมบัติ

เบอร์โทรศัพท์ 096-860-6xxx ชื่อ คุณ ทิวากร สมวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ 085-227-5xxx ชื่อ คุณ นงคาร พลพงษ์

เบอร์โทรศัพท์ 092-416-2xxx ชื่อ คุณ ลิ้ม อิ่มใต

เบอร์โทรศัพท์ 099-271-9xxx ชื่อ คุณ รุจนโรจน์ สอนอ่อน

เบอร์โทรศัพท์ 099-426-5xxx ชื่อ คุณ เขมิกา แผ่นทอง

เบอร์โทรศัพท์ 081-533-8xxx ชื่อ คุณ อรอนงค์ จงดิตติพงศ์

เบอร์โทรศัพท์ 090-460-8xxx ชื่อ คุณ กาญจนา มาฑน

เบอร์โทรศัพท์ 085-494-9xxx ชื่อ คุณ ศศิวรรณ ฐิติพันวงศ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3 ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 063-847-8xxx ชื่อ คุณ สร้อย ทรงบุญรอด

เบอร์โทรศัพท์ 095-307-0xxx ชื่อ คุณ สมจิตร บัวแย้ม

เบอร์โทรศัพท์ 089-776-6xxx ชื่อ คุณ ประชิด พุกปราง

เบอร์โทรศัพท์ 090-406-0xxx ชื่อ คุณ ประภาภรณ์ พุฒเนียม

เบอร์โทรศัพท์ 098-180-1xxx ชื่อ คุณ อนงค์ นันชนก

เบอร์โทรศัพท์ 090-898-3xxx ชื่อ คุณ เฉลิมพร เขียวพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ 096-295-0xxx ชื่อ คุณ นิตญา วงค์เครือสอน

เบอร์โทรศัพท์ 081-738-6xxx ชื่อ คุณ ฮาซานะ อายิ

เบอร์โทรศัพท์ 095-259-2xxx ชื่อ คุณ ฐาปกรณ์ เขียวสนั่น

เบอร์โทรศัพท์ 099-952-8xxx ชื่อ คุณ จิราพัชร์ หอมสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ 095-158-1xxx ชื่อ คุณ ภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 089-222-3xxx ชื่อ คุณ สมชาย วัฒนปราโมทย์

เบอร์โทรศัพท์ 061-614-5xxx ชื่อ คุณ วิชานนท์ เมืองขุนทด

เบอร์โทรศัพท์ 064-796-4xxx ชื่อ คุณ ณัฏฐิณิษา หวานสูงเนิน

เบอร์โทรศัพท์ 090-895-2xxx ชื่อ คุณ ชลอ เมฆอิ่ม

เบอร์โทรศัพท์ 080-843-6xxx ชื่อ คุณ แอด วัฒนประสิทธิ์

เบอร์โทรศัพท์ 063-106-3xxx ชื่อ คุณ กรภัทร์ ปงกันมูล

เบอร์โทรศัพท์ 062-756-0xxx ชื่อ คุณ เสาวคณ ดาวทอง

เบอร์โทรศัพท์ 096-787-7xxx ชื่อ คุณ ทองสุข เทศารินทร์

เบอร์โทรศัพท์ 064-762-1xxx ชื่อ คุณ อนุสรณ์ เจริญถาวรพาณิช

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 05 มีนาคม 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 095-720-9xxx ชื่อ คุณ ดวงพร เตชารัตนกุล

เบอร์โทรศัพท์ 092-612-3xxx ชื่อ คุณ สมจิต ถิระวัฒนพิเชฐ

เบอร์โทรศัพท์ 065-849-7xxx ชื่อ คุณ สาวิตรี ฉิมทับ

เบอร์โทรศัพท์ 081-844-2xxx ชื่อ คุณ ชัยพัฒน์ ชินวิสระยศ

เบอร์โทรศัพท์ 093-649-4xxx ชื่อ คุณ จันทนา ถาวรรุ่งกิจ

เบอร์โทรศัพท์ 095-612-9xxx ชื่อ คุณ วรชิต วิศวานุภาพ

เบอร์โทรศัพท์ 063-916-6xxx ชื่อ คุณ จันทร์ หาสุข

เบอร์โทรศัพท์ 061-607-9xxx ชื่อ คุณ นฤมล ถนัดธนูศิลป์

เบอร์โทรศัพท์ 064-356-6xxx ชื่อ คุณ วัฒนา ยาชัย

เบอร์โทรศัพท์ 063-408-6xxx ชื่อ คุณ ชรินดา ดำทองคำ

เบอร์โทรศัพท์ 061-659-6xxx ชื่อ คุณ ศิริจรรยา จรรยาธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 064-356-6xxx ชื่อ คุณ อรุณ โนรี

เบอร์โทรศัพท์ 085-648-4xxx ชื่อ คุณ หนุ่ม บุญเลิศ

เบอร์โทรศัพท์ 085-294-2xxx ชื่อ คุณ ปนิตา หัตถะเศรษฐี

เบอร์โทรศัพท์ 091-664-8xxx ชื่อ คุณ ชุติมา ปรางชัยภูมิ

เบอร์โทรศัพท์ 087-462-7xxx ชื่อ คุณ จุติมา วงศ์รอด

เบอร์โทรศัพท์ 044-599-xxx ชื่อ คุณ อยู่ชัย จึงวิเศษพงศ์

เบอร์โทรศัพท์ 081-672-4xxx ชื่อ คุณ มนัส กาญจนวลีรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ 081-413-4xxx ชื่อ คุณ นุชนาถ อ้นมงคล

เบอร์โทรศัพท์ 089-604-2xxx ชื่อ คุณ สาริณี กันบัว

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 088-253-2xxx ชื่อ คุณ สุรางค์พิมล ไชยลังกา

เบอร์โทรศัพท์ 063-915-2xxx ชื่อ คุณ จักรกฤษ โพธิ์ทอง

เบอร์โทรศัพท์ 089-130-2xxx ชื่อ คุณ ขนกพรรณ จำนงค์พลี

เบอร์โทรศัพท์ 081-746-5xxx ชื่อ คุณ นัด ไชยมงคล

เบอร์โทรศัพท์ 095-532-8xxx ชื่อ คุณ วิสาอรุณรุ่ง โยธาภักดี

เบอร์โทรศัพท์ 082-386-4xxx ชื่อ คุณ ธัญธร บางดี

เบอร์โทรศัพท์ 086-551-0xxx ชื่อ คุณ ธีระพงษ์ แซ่หยุ่ง

เบอร์โทรศัพท์ 064-538-1xxx ชื่อ คุณ บุญเลี้ยง ปิ่นกระจาย

เบอร์โทรศัพท์ 085-648-4xxx ชื่อ คุณ ไพวรรณ ใหม่คามิ

เบอร์โทรศัพท์ 091-043-1xxx ชื่อ คุณ บราลี เอี่ยวสานุรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ 093-223-0xxx ชื่อ คุณ ฉวี แก้วพุกผา

เบอร์โทรศัพท์ 095-346-8xxx ชื่อ คุณ ประกอบ รอดเขียว

เบอร์โทรศัพท์ 091-818-9xxx ชื่อ คุณ สุขประเสริฐ สองพลภักดีกุล

เบอร์โทรศัพท์ 082-897-0xxx ชื่อ คุณ ขวัญดาว ธิอ้าย

เบอร์โทรศัพท์ 036-221-xxx ชื่อ คุณ นงลักษณ์ กุศลสวัสดิ์

เบอร์โทรศัพท์ 081-754-4xxx ชื่อ คุณ สมชาย โชติวีระสถานนท์

เบอร์โทรศัพท์ 086-336-6xxx ชื่อ คุณ สุชาติ พิริยฉัตรกุล

เบอร์โทรศัพท์ 094-920-7xxx ชื่อ คุณ รสรินทร์ แซ่ตัง

เบอร์โทรศัพท์ 064-417-9xxx ชื่อ คุณ ณรงค์ บูรณะศิลปิน

เบอร์โทรศัพท์ 095-223-6xxx ชื่อ คุณ อุทร แสงเพ็ชร

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 15 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ของรางวัล : ทองคำหนัก 20 บาท มูลค่า 436,000 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 094-025-0xxx ชื่อ คุณ สุพัตร เฮงปฐม

เบอร์โทรศัพท์ 096-872-5xxx ชื่อ คุณ ธัญญา ศิริวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ 064-850-1xxx ชื่อ คุณ ลลิดา ดวงกำเหนิด

เบอร์โทรศัพท์ 064-872-2xxx ชื่อ คุณ สืบพงษ์ พุกเจริญ

เบอร์โทรศัพท์ 063-543-2xxx ชื่อ คุณ กัณฐมณี พหุโล

เบอร์โทรศัพท์ 063-231-6xxx ชื่อ คุณ จิราภรณ์ พรหมพิทักษ์

เบอร์โทรศัพท์ 085-661-5xxx ชื่อ คุณ วิทยารัตน์ การธนะศาษฐ์

เบอร์โทรศัพท์ 095-487-0xxx ชื่อ คุณ วัยวัฒน์ ศฤงฆ์อนันท์

เบอร์โทรศัพท์ 064-269-0xxx ชื่อ คุณ สุทธิพร ฤทธิวงค์จักร

เบอร์โทรศัพท์ 080-211-3xxx ชื่อ คุณ หทัยชนก มารมย์

เบอร์โทรศัพท์ 086-063-4xxx ชื่อ คุณ วิบูลยพงศ์ สุทธินิภาชัย

เบอร์โทรศัพท์ 098-640-1xxx ชื่อ คุณ อัญชุลี กล่อมวงษ์

เบอร์โทรศัพท์ 090-230-2xxx ชื่อ คุณ อลิษา เจริญศิลป์

เบอร์โทรศัพท์ 087-715-0xxx ชื่อ คุณ ไชยวัธน์ กระจ่างวุฒิชัย

เบอร์โทรศัพท์ 096-913-8xxx ชื่อ คุณ อัญชลี คัมภิรานนท์

เบอร์โทรศัพท์ 065-448-9xxx ชื่อ คุณ ขวัญฤทัย แสงแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 089-502-5xxx ชื่อ คุณ สุภาพ สุดเสนาะ

เบอร์โทรศัพท์ 080-557-9xxx ชื่อ คุณ เกษิณี กิ่งนอก

เบอร์โทรศัพท์ 099-449-5xxx ชื่อ คุณ สุภัทรา ถังทอง

เบอร์โทรศัพท์ 083-484-6xxx ชื่อ คุณ จินตนา สุขบัติ

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายรางวัล

 1. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์ ที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ที่มีชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงตามที่ระบุชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์
 3. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์ชิงโชครางวัลโดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดตลอดทั้งรายการเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฏชื่อ นามสกุล หรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกัน คณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีท่านอื่นทดแทน
 4. ในการจับชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์ หากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นทุกกรณี รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 101/2544
 6. ชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการชิงโชคต้องเขียนด้วยลายมือเท่านั้น
 7. หากชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์ชำรุดไม่สมบูรณ์ เช่น ฉีกขาดหรือมีการดัดแปลงแก้ไข หรือได้มาซึ่งมิชอบทางกฎหมายถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์, การส่งผิดที่ หรือการส่งชิ้นส่วนถึงช้ากว่ากำหนด โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 9. รายการนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 10. ชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์ที่กรอกข้อมูลไม่ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด ถือเป็นโมฆะ
 11. พนักงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงพนักงานบริษัท โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ. พนักงานบริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด และบริษัท ไลอ้อน แชร์ เมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
 12. ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ที่ระบุชื่อตรงตามที่กรอกในชิ้นส่วน หรือฉลากผลิตภัณฑ์ที่ส่งชิงโชคไว้ พร้อมสำเนาเอกสารอีก 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีในลำดับสำรองต่อไป และหากผู้โชคดีในลำดับสำรองไม่มารับรางวัลอีกถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะขอมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศล หรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป  
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 14. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางwww.fnthaidairies.com และทางรายการ Guess My Age รู้หน้า ไม่รู้วัย ออกอากาศทางช่อง 7 ทุกวันพุธ-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 18.50 น.             

จับรางวัลครั้งที่ 1

 • กองที่ 1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
 • กองที่ 2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
 • กองที่ 3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

จับรางวัลครั้งที่ 2

 • กองที่ 1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563  
 • กองที่ 2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
 • กองที่ 3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

จับรางวัลครั้งที่ 3

 • กองที่ 1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563  
 • กองที่ 2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563
 • กองที่ 3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
 • กองที่ 4: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

จับรางวัลครั้งที่ 4

 • กองที่ 1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563  
 • กองที่ 2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
 • กองที่ 3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

จับรางวัลครั้งที่ 5

 • กองที่ 1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
 • กองที่ 2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563