News & Events (ข่าวสาร และกิจกรรม)

 หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / ข่าวสารทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม “คาร์เนชัน แจกจัดหนัก ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก (ปี 2)”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “คาร์เนชัน แจกจัดหนัก ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก (ปี 2)” แคมเปญใหญ่ฉลองครบรอบ 70 ปี คาร์เนชัน ที่ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้

 

 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์คาร์เนชัน ซึ่งจัดจำหน่ายในนามของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างดีมาโดยตลอด

 

โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป

 

รายชื่อผู้โชคดี คลิกที่นี่
เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชัน แจกจัดหนัก ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก (ปี 2)”

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ      086-370-8711เพื่อสอบถามรายละเอียดการรับของรางวัลตามประกาศภายในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

กรณีมารับด้วยตัวเอง :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัลที่ 1-3 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)        สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(2)        สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(3)        เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป

       (จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จะขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ)

 

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัลที่ 1-3 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)        สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด

(2)        สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด

(3)        สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด

(4)        สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด

(5)        หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลายเซ็นต์ และติดอากรแสตมป์ 10 บาท

(6)        เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป

       (จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จะขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ)

 

กรณีรับรางวัลในนามบริษัท :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัลที่ 1-3 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

 

(1)   หนังสือรับรองบริษัท และภ.พ.20 พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(2)   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(3)   สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(4)   เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป

       (จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จะขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ)

TAGS :